Projekty

Ze školy odpovědně na trh práce II

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. spolupracuje s Paktem zaměstnanosti Karlovarského kraje na projektu „Ze školy odpovědně na trh práce II.

 

Název projektu: „Ze školy odpovědně na trh práce II.

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726

 

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

 

Žadatel/příjemce: Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z. ú.

(nositel Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje)

 

Partneři bez finančního příspěvku:

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Západočeská univerzita v Plzni

Úřad práce České republiky

 

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí do 25 let v Karlovarském kraji. Žáky/studenty

posledních ročníků středních a vysokých škol a absolventy připravuje na vstup na trh práce pro potřeby

místních zaměstnavatelů prostřednictvím řady aktivit jako jsou motivační workshopy, krátkodobá

praktika a stáže u zaměstnavatelů, odborné kurzy, veletrhy pracovních příležitostí a náborové dny na

školách. Absolventům škol pomůže najít uplatnění na trhu práce v Karlovarském kraji.

Aktivity:

 • KA 1 Motivační workshopy pro žáky
 • KA 2 Krátkodobá praktika  žáků u zaměstnavatelů
 • KA 3 Stáže žáků u zaměstnavatelů
 • KA 4 Odborné kurzy pro zvýšení kvalifikace žáků
 • KA 5 Veletrhy pracovních příležitostí
 • KA 6 Náborové dny na školách

Centrum dřevozpracujících oborů

Název projektu: ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů

Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01260

Realizátor projektu: Integrovaná střední škola Cheb

Stavebník: Nepro stavební a. s.

Technický dozor investora: Ing. Antonín Nováček

Projektant: Ing. Jaroslav Radovnický

Informace o projektu v PDF: ukázat

Fotogalerie: ukázat

Cílem projektu je rekonstrukce objektu Houslařské školy a její přebudování na Centrum dřevozpracujících oborů, které jsou vyučovány na Integrované střední škole Cheb, a to oborů Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se zaměřením na výrobu strunných drnkacích a smyčcových nástrojů a oboru Truhlář. Stávající houslařská škola bude kompletně stavebně upravena, nově zajištěny vnitřní instalace,  objekt zateplen, vyměněny všechny otvorové výplně a provedena nová střecha objektu. Přidružená budova garáží bude rozebrána a na jejím místě postaven nový jednopodlažní nepodsklepený objekt truhlárny pro praktické vyučování. Budova školy bude nově vybavena školním zařízením a nové dílny připraveny pro umístění moderní technologie pro dřevozpracující obory, které škola pořídila mimo předkládaný projekt.
Specifickými cíli projektu jsou:
 • odstranění roztříštěnosti teoretické a praktické výuky žáků a odstranění docházky mezi odloučenými pracovišti
 • vytvoření podmínek pro vyšší zájem o technické obory na středních škole
 • harmonizace standardizovaných postupů péče mezi školou a prací
 • zvýšení kvality a bezpečnosti školního prostředí
 • zachování exkluzivity oboru uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů
Průběh realizace projektu:
I. etapa:
 • bourací práce
 • rozvody instalací
 • rekonstrukce střechy

 

II. etapa

 • Stropní konstrukce
 • Svislé konstrukce
 • Úpravy povrchů
 • Výplně otvorů
 • Střecha
 • Tesařské a truhlářské konstrukce
 • Elektroinstalace
 • VZT
 • Dodávka nábytku na míru
 • a další

Dne 25. 9. 2015 byl Městským úřadem Cheb, odbor stavební a životní prostředí udělen kolaudační souhlas užíváním stavby Centra dřevozpracujících oborů ISŠ Cheb, které bude od podzimu znovu sloužit k výuce oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – houslař a kytarář a zároveň dojde ke kompletnímu přesunutí odborných teoretických předmětů oboru truhlář a bude v tomto objektu probíhat výuka odborné praxe.

Objekt prošel kompletní citlivou rekonstrukcí jejíž cílem bylo zachovat historizující ráz objektu, ale zároveň umožnit moderní výuku výše uvedených oborů. Součástí díla byla také dodávka nového nábytku.

Přejeme si aby nové prostředí bylo příjemné jak našim žákům, tak jejich kantorům a aby i díky němu od nás odcházeli naši absolventi spokojeni.

 

baner

Zkvalitnění školního prostředí a spolupráce se zaměstnavateli na ISŠ CHEB

Projekt ZKVALITNĚNÍ ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI NA ISŠ CHEB

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007431

 • Od 1. 9. 2017 na naší škole probíhá nový projekt financovaný Evropskou Unií (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
 • Cílem projektu je zkvalitnění výuky ve škole, zlepšování výsledků žáků, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky.
 • Projekt bude probíhat po dobu 24 měsíců.

Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím:

 • Funkce školního asistenta – pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem, komunikace s rodinou, po celých 24 měsíců, paní Michaela Rohanová, tel. 734 522 573
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů – po celých 24 měsíců, Ing. Pavol Procházka, tel. 734 522 677
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (celkem 15 pedagogů)
 • Zapojení odborníků z praxe (celkem 21)
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Ing. Lada Nováková


Ze školy odpovědně na trh práce

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti fyzických osob do 20 let věku, resp. do 25 let věku na trhu práce v Karlovarském kraji.

Název projektu: Ze školy odpovědně na trh práce

Nositel projektu: Krajská hospodářská komora karlovarského kraje

Název dotačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa: 4.2a Aktivní politika trhu práce

Oblast podpory: 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00064

Schválená výše podpory: 7 460 372,04 Kč

Datum zahájení projektu: 1.9.2014

Datum ukončení projektu: 31.10.2015

Spolupracující subjekty: ISŠ Cheb, ISŠTE Sokolov, ZČU Plzeň, Úřad práce Karlovy Vary

více zde

UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.      modernizovat proces akreditací

4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

 

Technologické a poradenské centrum ve školní praxi

 

 

baner
 

 

samostatný web projektu

 

 

Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku

 

baner

Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku

CZ.1.09/1.3.00/68.01143

Hlavním cílem projektu je vytvoření adekvátních podmínek pro moderní výuku žáků, odpovídající evropskému standardu, získání moderního a kvalitního vzdělávací centra pro studenty a osoby určené k rekvalifikaci, a to všech věkových skupin, primárně ve spádové oblasti okresu Cheb. Cíl projektu spočívá v praktickém využití moderních strojů a techniky v učebnách a dílnách ISŠ Cheb, odbornější a důslednější připravenost studentů pro nácvik ve svých oborech, efektivnější využití výukových prostor specializovaných učeben, zavedení možnosti opakovaného individuálního procvičování studentů, zdokonalení podmínek pro ověřování znalostí a dovedností studentů v učebnách i v praxi, vytvoření podmínek pro nárůst studentů technických oborů, harmonizace standardizovaných postupů péče mezi školou a praxí, pružnější a efektivnější zapojení studentů do vzdělávacího procesu s následným pozitivním uplatněním na trhu práce.

Základním posláním projektu je tedy vytvoření atraktivního a moderního vzdělávacího centra, které by se nejen kvalitou výuky, ale i kvalitou studijního prostředí rovnalo požadavkům zahraničních škol a nabízelo obyvatelům chebského okresu možnost kvalitního vzdělání. ​

 

Realizované aktivity projektu:

 • léto 2014
 1. dodávka 3D techniky (3D scanner 3D tiskárna)
 2. dodávka geodetické techniky (dálkoměrystavební laser, rotační laser, nivelační přístroje, totální stanice)
 3. dodávka svářecí techniky (bodová svářečkasvářečka Genesissvářečka Mig Mag )
 • podzim 2014
 1. stavební technika (bourací kladiva, pila na Ytong, inspekční kamery na potrubí, průmyslový vysavač, čistička odpadních potrubí, zařízení na provádění zkoušek těsnosti, zmrazovací systém na údržbu a instalaci sanity a topení, kompaktní závitořez)
 2. dílenské vybavení (ponky, svářecí boxy, kovářské výhně)
Součástí dodávky vybavení je vždy zaškolení pedagogických pracovníků a školy a pokud je to možné tak i žáků školy ze strany dodavatelů vybavení.
Většina vybavení je již aktivně využívána v vzdělávacím procesu a žáci mají možnost využívat při výuce takové vybavení se kterým se setkají v moderních provozech po nástupu do zaměstnání.
 • jaro 2015
 1. vybavení metalurgické laboratoře
 2. vybavení autoservisu (tester elektronických systémů, hydraulické zvedáky, regloskop, geometrie, zouvačka a vyvažovačka kol, stroj na obrábění brzdových kotoučů)
 3. počítačová učebna pro výuku technických oborů (30 ks PC, zobrazovací technika, ploter A0)
 4. elektrotechnické laboratoře (modulární výukový systém pro výuku elektroniky a elektrických měření; elektrotechnická laboratoř se 3. sekcemi – elektrické systémy, domácí a průmyslové instalace, elektrická měření a stroje, elektrická ochrana a a bezpečnost)
 5. elektrotechnické dílny
 6. vybavení gastroúseku (konvektomaty, plynové sporáky, lednice a chladící stoly, cukrářské a pekařské pece, kávovary, kuchyňské roboty atd.)
 7. strojírenský úsek (soustruhy, frézky, vrtačky, klempířské stroje, CNC stroje atd.)
 8. truhlárna

V měsíci září 2015 bylo úspěšně zakončeno vybavování školních dílen, laboratoří a odborných učeben moderní technickou a během podzimu 2015 byla přesunuta veškerá výuka do těchto nově vybavených prostor.

Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku

 

Integrovaná střední škola Cheb představuje projekt

„Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.42/02.0017
Název projektu: Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku
Název a číslo globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení        v Karlovarském kraji II CZ.1.07/1.3.42
Název a číslo oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.1.3
Datum zahájení realizace projektu: 2. 1. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014

 

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu odborného vzdělávání a to dvěma dílčími cíli:

1) realizací exkurzí a stáží pedagogů u zaměstnavatelů v regionu. Exkurze a stáže budou realizovány u členů a partnerů projektu, tj. u členů hospodářských komor. Na základě exkurzí a stáží získají učitelé nové odborné kompetence a dojde k užšímu propojení mezi vzdělávacím procesem a potřebami zaměstnavatelů. Stáže budou zaměřené na potřeby učitelů technických a přírodovědných oborů a řemesel.

2) vytvoření nabídky akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v oblasti odborných předmětů, a to konkrétně v oblasti technických a přírodovědných oborů a řemesel, a tím zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto oblastech. Záměr reaguje na absenci kurzů DVPP  pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v rámci Karlovarského kraje.

V rámci projektu budou podpořeni jak učitelé žadatelské školy a škol partnerských, tak učitelé dalších středních odborných škol a učilišť v Karlovarském kraji.

 Partnery projektu jsou:

Střední škola živnostenská Sokolov

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Okresní hospodářská komora Cheb

Regionální hospodářská komora Poohří

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Zapojení žadatelské a partnerských středních škol bude spočívat zejména v účasti pedagogů těchto středních škol na realizovaných DVPP, exkurzích a stážích a v oslovování středních škol nacházejících v Karlovarském kraji a zajištění účasti také jejich pedagogů na aktivitách projektu.

Ze strany hospodářských komor bude spočívat zapojení v zajištění exkurzí a stáží u členů obou komor a v komunikaci s žadatelskou a partnerskými školami v souvislosti s účastí učitelů odborných předmětů a odborného výcviku na těchto aktivitách.

Výstupy projektu:

1) Vytvoření 7 akreditovaných DVPP zaměřených na technické a řemeslné obory.

2) Vytvoření metodiky hodnocení odborných stáží a exkurzí pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku.

3) Realizace 36 akreditovaných kurzů DVPP zaměřených na technické, přírodovědné a řemeslné obory.

4) Realizace patnácti jednodenních exkurzí a patnácti desetidenních odborných stáží ve firmách.

5) V rámci projektu bude podpořeno 341 učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.

Fotogalerie projektů a akcí na ISŠ Cheb

Výstupy z projektu

Publicita a pozvánky

Zvýšení kvality vzdělávání na ISŠ Cheb

Integrovaná střední škola Cheb představuje projekt

Zvýšení kvality vzdělávání na ISŠ Cheb

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290

Digitální učební materiály, které se z důvodu velikosti prostoru nevešly na náš web, jsou umístěny na www.dumy.cz

Písemná a elektronická komunikace I.

Písemná a elektronická komunikace II.

Obecná a anorganická chemie

Organická chemie – uhlovodíky

Hardware

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji - realizace projektu byla k datu 30.6.2015 ukončena, probíhá administrace projektu.

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Reg. číslo: CZ.1.07./1.1.00/44.0004

Délka trvání projektu: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Hlavní cíl projektu:

Podpora výuky technických předmětů v dřevozpracujících a elektrotechnických oborech (a příbuzných oborech) a propagace těchto oborů mezi žáky ZŠ.

Výstupy projektu:

 • zlepšení technických podmínek pro výuku elektrotechnických a dřevozpracujících oborů na ISŠ Cheb
 • nabídka volnočasových aktivit v dřevozpracujících a elektrotechnických oborech pro žáky ISŠ Cheb
 • spolupráce se zapojenými čtyřmi základními školami z Chebska, jejichž žáci absolvují 5x ročně blokovou výuku elektrotechniky (fyzika) a zpracování dřeva (pracovní činnosti) v dílnách a učebnách ISŠ Cheb. Žáci zapojených ZŠ při výuce využívají moderní vybavení (nové strojní, ruční nástroje, materiály, měřicí zařízení apod.) a technologie, které ZŠ nemají běžně k dispozici.

 

 

Školní rok 2013/2014

 

Náplň volnočasové aktivity elektrotechniky:

Stavba robota, programování robota, základní pravidla pro tvorbu jednoduchého programu

Číslicová technika a její využití při robotizaci

Stavba robotické ruky, programování, kalibrace

Stavebnice Voltík II a III – stavba číslicových obvodů

Stavba rozhlasového přijímače, oživování, stavba jednoduchých obvodů

Stavebnice Voltík II a III  – číslicová technika – klopné obvody

Stavebnice Voltík II a III – posuvné registry

Programování robota Kuka 2 –  vytvoření jednoduchého programu

Náplň volnočasové aktivity zpracování dřeva

Výroba hudebních nástrojů a drobného nábytku a doplňků

Náplň blokové výuky elektrotechniky pro žáky ZŠ:

Stavba jednoduchých elektrických obvodů – stavebnice Voltík I a II

Praktické ověření Ohmova zákona

Praktické měření indukčnosti cívky

Sériové a paralelní zapojení el. Obvodů

Elektrotechnika, akustika a vodiče v praxi – praktická činnost v elektrodílnách

Exkurze vodního díla Skalka

Náplň blokové výuky zpracování dřeva pro žáky ZŠ:

Výroba dřevěných výrobků (kuchyňské prkénko, stojánek na ubrousky, ptačí budka apod.)

 

Školní rok 2014/2015

 

Náplň volnočasové aktivity elektrotechniky pro žáky ISŠ

Základní pojmy z automatizace, seznámení s postupem prací při stavbě robota

Stavba a programování robotů – stavebnice LYNXMOTION (Hexpod, Bipod), LEGO MINDSTORMS (Scout, krokodýl)

Číslicová technika a její využití při robotizaci, Voltík III

Stavba a oživování  prvků  výrobní  linky pomocí stavebnice MERKUR – 4x dopravníkový pás, čidla, 5x robotická ruka (SOČ)

Využití výpočetní techniky při stavbě výrobní linky – RAPSBERRY PI – úvod, programování

Stavebnice Voltík – číslicová technika – klopné obvody

Stavebnice Voltík – Posuvné registry návaznost na učivo v odborných předmětech

Stavba a programování robotů – stavebnice LYNXMOTION (Hexpod, Bipod), LEGO MINDSTORMS (dle návrhů žáků)

Programování robota Kuka 2 –  vytvoření jednoduchého programu

Náplň volnočasové aktivity zpracování dřeva pro žáky ISŠ

Stavba hudebního nástroje – výroba spodní desky, soustava žeber

Stavba hudebního nástroje – výroba  lubů, výroba špalíků, výroba olubení

Stavba hudebního nástroje – výroba olubení, sestavení věnce

Stavba hudebního nástroje – sestavení korpusu do jednoho celku, lepení výložek

Stavba hudebního nástroje – výroba krku

Stavba hudebního nástroje – lícování a lepení krku do korpusu

Stavba hudebního nástroje – výroba hmatníku a kobylky, zalepení hmatníku a kobylky na nástroj

Stavba hudebního nástroje – povrchová úprava nástroje, motáž a seřízení nástroje

Náplň blokové výuky elektrotechniky pro žáky ZŠ

Základy elektrotechniky – proud, napětí, odpor, Ohmův zákon

Exkurze firmy Bonnel Technologie

Základní zapojení, základní elektrosoučástky (odpor, kondenzátor, cívka, dioda) – jednoduché obvody

Praktická cvičení – zapojování elektrických obvodů na stavebnici Voltík, základy elektropájení

3D technologie a robotizace – 3D tisk, 3D skener, ukázka využití robotů při výuce, ukázka kvadroptéry

Zdroje energie – výroba elektrické energie, exkurze vodního díla Skalka

Náplň blokové výuky zpracování dřeva pro žáky ZŠ

Výroba věšáčku na klíče ve tvaru klíče

Výroba stojánku na ubrousky

Výroba stojánku na tužky ve tvaru psa

Výroba poličky na vzkazy ve tvaru domečku

Intarzie z dýh podle vlastní fantazie žáků

Výroba rámečku a stojánku na obrázek

Zachování vzpomínek pro budoucnost – sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů

 

Projekt Zachování vzpomínek

Od 1. 9. 2013 se Integrovaná střední škola Cheb účastní realizace projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost – sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ v rámci Programu Cíle 3 na podporu příhraniční spolupráce mezi českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

Lead partnerem projektu na saské straně je město Markneukirchen, projektovým partnerem na české straně je Integrovaná střední škola Cheb. Už více než 300 let existují společné dějiny výroby hudebních nástrojů, které ještě nejsou dokonale zachyceny a popsány. Sporadická a spontánní spolupráce existuje již mnoho let. Ta by měla a mohla být prohloubena na základě vývoje ve společné Evropské Unii. Středobodem našich aktivit projektu je vývoj, zachování tradic a rozvoj v oblasti výroby hudebních nástrojů. Na základě výchozí situace je v plánu zdokumentovat mezery v dějinách výroby hudebních nástrojů v sasko-českém prostoru a následně srozumitelně a názorně je představit.

K dosažení lepší úrovně vzdělávání na Houslařské škole v Chebu, v Čechách jedinečné, je potřeba nabídnout moderní podmínky pro vzdělávání. Pro rozvoj praktického vzdělávání musí být vedle školení pedagogického personálu dosaženo též technických a prostorových předpokladů – částečná rekonstrukce budovy (rekonstrukce elektroinstalace v prostorách, kde budou probíhat projektové aktivity, v místnosti fotolaboratoře a zázemí  pro cílové skupiny.

Je nutné současnou muzejní expozici Muzea hudebních nástrojů Markneukirchen kompletně přepracovat. Musí být vybudovány skladové prostory pro hudební nástroje. Kromě toho má vzniknout zvukomalebná zahrada.

Prostřednictvím specielních výstav, vytvořením dvojjazyčných publikací k historii a vývoji Houslařské školy Schönbach – Luby, vzdělávání a dalšího vzdělávání dojde k posílení přeshraniční spolupráce, která nakonec povede k lepšímu porozumění a pochopení historie regionu. Cílové skupiny projektu jsou obzvláště mladá generace, žáci a studenti, ale i pedagogičtí pracovníci odborných školských zařízení výroby hudebních nástrojů a široká veřejnost.

Zpracoval: Bc. Štěpán Gubran

Vedoucí manažer projektu

Popis projektu „Zachování vzpomínek“

Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Název projektu:

Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

reg. číslo CZ.1.07/3.2.12/03.0024

 

Hlavní cíl projektu:

Zlepšení kvality a dostupnosti dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji a rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty působícími v této oblasti, a to jak na straně poskytovatelů, tak na straně příjemců.

Výstupy projektu:

1) Portál dalšího vzdělávání Karlovarského kraje

2) Soubor 12 vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku personálního řízení a dalšího vzdělávání s názvem Personální a andragogická akademie

 

Portál dalšího vzdělávání Karlovarského kraje

Doba realizace od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013

Portál dalšího vzdělávání Karlovarského kraje bude obsahovat ucelenou nabídku dalšího vzdělávání. Nabídka bude určena všem dospělým zájemcům a bude pravidelně aktualizována. Portál dalšího vzdělávání KK budou využívat jak zájemci o různé druhy vzdělávacích aktivit, tak poskytovatelé vzdělávacích aktivit. Zájemci zde najdou vyčerpávající aktuální nabídku vzdělávání a poskytovatelé získají možnost svou nabídku uceleně prezentovat. Tím bude dosaženo interaktivity a souladu nabídky s poptávkou.

Portál bude tvořen andragogy a ICT specialisty v součinnosti se vzdělávacími institucemi v období od října 2012 do září 2013, přičemž pilotní ověření funkčnosti bude realizováno v červnu 2013.

Personální a andragogice akademie

Doba realizace od 1. 11. 2012 do 30. 6. 2013

Místo realizace: Kulturní centrum Svoboda, Cheb a Centrum vzdělávání Dvorana, Karlovy Vary

V rámci této aktivity bude vytvořeno a pilotně ověřeno 12 vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku personálního řízení a vzdělávání dospělých.

Kurzy budou zaměřeny jak na získání teoretických znalostí, tak zejména na rozvoj praktických dovedností.

Témata kurzů:

1. Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

1. 11. 2012 KC Svoboda Cheb, lektor: Ing. Štěpánka Uličná, PhD.

2. Motivace a odměňování pracovníků

15. 11. 2012 CV Dvorana Karlovy Vary, lektor: Ing. Štěpánka Uličná, PhD.

3. Získávání a výběr pracovníků

6. 12. 2012 KC Svoboda Cheb, lektor: MUDr. Michal Čillík, PhD.

4. Motivace v dalším vzdělávání

10. 1. 2013 CV Dvorana Karlovy Vary, lektor: Mgr. Zdeňka Tmějová

5. Pracovní právo a jeho využití v praxi

24. 1. 2013 KC Svoboda Cheb, lektor: Ing. Igor Delinčák

6. Možnosti financování dalšího vzdělávání a projektové řízení

14. 2. 2013 CV Dvorana Karlovy Vary, lektor: Ing. Petr Fanta, PhD.

7. Netradiční formy a metody výuky ve vzdělávání dospělých

28. 2. 2013 CV Dvorana Karlovy Vary, lektor: Mgr. Antonín Boháček

8. Základy psychologie pro personalisty

14. 3. 2013 KC Svoboda Cheb, lektor: MUDr. Michal Čillík, PhD.

9. Didaktika vzdělávání dospělých

28. 3. 2013 CV Dvorana Karlovy Vary, lektor: Bc. František Gráfek

10. Profesní vzdělávání dospělých v oblasti trvalého zlepšování

11. 4. 2013 KC Svoboda Cheb, lektor: Ing. Štěpánka Uličná, PhD.

11. Prevence vzniku stresu a syndromu vyhoření pracovníků v dalším vzdělávání 

25. 4. 2013 KC Svoboda Cheb, lektor: Mgr. Zdeňka Tmějová

12. Zájmové a občanské vzdělávání dospělých

16. 5. 2013 CV Dvorana Karlovy Vary, lektoři: Doc. PhDr. Dana Knotová, PhD. a Mgr. Petr Čáp

audio nahrávka (pro přehrání tohoto souboru on-line musí být v počítači naintsalovaný QuickTime)

Nahráno v ČRo Plzeň. Náklady na projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ ve výši 1 420 891,84 zahrnují cyklus 12 kurzů pro personalisty a lektory DV a tvorbu Portálu dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji.

Nikdy není pozdě

Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji

Regionální individuální projekt Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji

Reg. číslo projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00022

OP LZZ

Prioritní osa 4.2a Aktivní politika trhu práce (Konvergence)

Oblast podpory 4.2a 1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Projekt „Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji“ vznikl v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Evropský sociální fond je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie a slouží zejména k podpoře a rozvoji jednotlivců. Tato podpora je cílena na rozvoj a udržení pracovních míst a obecně na udržení a zvýšení zaměstnanosti. Evropský sociální fond je tedy přímo určen k tomu, aby napomohl řešit Vaši životní situaci.

Dodavatelem projektu „Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji“ se na základě výsledků výběrového řízení stala Integrovaná střední škola Cheb. ISŠ Cheb je největší střední škola v Karlovarském kraji a jedna z největších v České republice. Studuje u nás více než 1.700 žáků a studentů a jsme tradičními pořadateli širokého portfolia rekvalifikačních kurzů. Protože učíme více než 40 různých oborů a zaměstnáváme více než 150 odborných pedagogických pracovníků, jsme Vám schopni nabídnout kvalitní vzdělání, které plně odpovídá požadavkům současného trhu práce.

Projekt „Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji“ je realizován v období od 18.11. 2009 do 31.10. 2011.

Hlavním cílem je pomoci uchazečům o zaměstnání starším 40 let věku, evidovaným na úřadech práce v Karlovarském kraji minimálně 5 měsíců, kteří mají alespoň ukončené základní vzdělání. Jde o zvýšení sebevědomí cílové skupiny, jejich kvalifikace, dále schopnosti zorientovat se na trhu práce při hledání nového zaměstnání a o zajištění jejich návratu zpět na trh práce.

Pro zlepšení situace na trhu práce je potřebné snížit počet nezaměstnaných osob dané cílové skupiny prostřednictvím nabídky komplexních služeb s cíleným využitím širokého spektra nástrojů a vzdělávacích metod v těchto aktivitách:

 • vstupní modul
 • individuální a skupinové poradenství, pracovní a bilanční diagnostika
 • vzdělávací aktivity s odborným zaměřením
 • zprostředkování zaměstnání a burza práce
 • podpora pracovních míst formou využívání různých finančních příspěvků

Bariéry bránící účastníkům v dalším vzdělávání eliminujeme díky široké nabídce doprovodných opatření (např. proplácení jízdného, stravného, ubytování, lékařských potvrzení, aj.).

Pro klienty jsou v každém okresním městě vytvořena klientská centra.

V rámci projektu podporujeme tvorbu nových pracovních míst i zahájení samostatné výdělečné činnosti. Těšíme se na Vás.

WWW stránky projektu: Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji

Užitečné odkazy: Evropský sociální fond v ČR Portál Úřadu práce Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb

Rychle zpátky

Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji

Regionální individuální projekt Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji

Reg. číslo projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00019 OP LZZ

Prioritní osa 4.2a Aktivní politika trhu práce (Konvergence)

Oblast podpory 4.2a 1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Naším hlavním cílem je pomoci uchazečům o zaměstnání evidovaným nepřetržitě na úřadech práce v Karlovarském kraji méně než 5 měsíců a zájemcům o zaměstnání, zvýšit jejich sebevědomí, kvalifikaci, schopnost zorientovat se na trhu práce při hledání nového zaměstnání a zajistit tak jejich rychlý návrat do práce. Pozornost budeme věnovat také osobám, které mají v pracovním procesu velmi malé či žádné zkušenosti, jedná se zejména o osoby do 20 let.

Dílčí cíle: Pro zlepšení situace na trhu práce připravíme kvalifikované osoby tak, aby jejich vzdělanostní struktura odpovídala poptávce na trhu práce i do budoucna. Tohoto cíle dosáhneme nabídkou komplexních služeb s využitím širokého spektra nástrojů a vzdělávacích metod v těchto aktivitách:

 • vstupní modul
 • individuální podpora a podnikání
 • rekvalifikační kurzy
 • zprostředkování zaměstnání
 • podpora pracovních míst formou využívání různých finančních příspěvků.

Bariéry bránící účastníkům v dalším vzdělávání budeme eliminovat díky široké nabídce doprovodných opatření (např. proplácení jízdného, lékařských potvrzení, stravného aj.).

Projekt „Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji“ vznikl v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Evropský sociální fond je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie a slouží zejména k podpoře a rozvoji jednotlivců. Tato podpora je cílena na rozvoj a udržení pracovních míst a obecně na udržení a zvýšení zaměstnanosti. Evropský sociální fond je tedy přímo určen k tomu, aby napomohl řešit Vaši životní situaci.

Realizátorem projektu „Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji“ se na základě výsledků výběrového řízení stala Integrovaná střední škola Cheb. ISŠ Cheb je největší střední škola v Karlovarském kraji a jedna z největších v České republice. Studuje u nás více než 1.700 žáků a studentů a jsme tradičními pořadateli širokého portfolia rekvalifikačních kurzů. Protože učíme více než 40 různých oborů a zaměstnáváme více než 150 odborných pedagogických pracovníků, jsme Vám schopni nabídnout kvalitní vzdělání, které plně odpovídá požadavků současného trhu práce.

Projekt „Rychle zpátky do práce v Karlovarském kraji“ je realizován v období od 10.12. 2009 do 30.11. 2011.

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadech práce v Karlovarském kraji nepřetržitě méně než 5 měsíců a zájemci o zaměstnání evidovaní na Úřadech práce v Karlovarském kraji.

WWW stránky projektu: Rychle zpátky do práce v Karlovrském kraji

Užitečné odkazy: Evropský sociální fond v ČR Portál Úřadu práce Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb

IQ Industry

Název projektu: Inovace – kvalifikace profesní přípravy (INNOVATION – QUALIFICATION OF PROFFESSIONAL PREPARATION)

Projekt je založen na úspěšné absolvování programu DVPP min. 300 učitelů z 215-ti škol všech krajů ČR (učitelé odbor. předmětů a praktic. vyučování SOŠ a VOŠ v tech. oborech a učitelé EVO).

Budou vytvořeny, akredit. a realizovány programy DVPP pro tech. obory a program DVPP v oblasti uplatňování obnovitelných zdrojů energií (OZE) a energetických úspor ve stavebnictví. Celkem bude uspořádáno 95 seminářů z oblasti inovací v průmysl. firmách, 17 seminářů EVVO a 150 odborných praxí učitelů ve firmách.

Součástí projektu bude také tvorba partnerských sítí k posílení spolupráce cíl. skupiny a odborníky firem z oborů specifických pro trh práce krajů. Učitelé získají informace o moderních technologiích a procesech, vývoji, řízení kvality, materiálech, metrologii a zkušebnictví a dále o technologiích OZE a systémech úspor energií.

Projekt podporuje implementaci ŠVP a zvyšuje kompetence učitelů s ohledem na měnící se potřeby zaměstnavatelů a k zajištění požadovaného profilu absolventů.

Více informací na WWW: IQ Industry

Učíme správně technické obory

Informace o projektech

Škola je zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací na WWW: UNIV 2 KRAJE