Autoškola

Kontaktní osoba:

Ing. Ivan Hovorka

email: autoskola@iss-cheb.cz

tel: 739322418

Ceník

Skupina Věk Základní cena Žáci do průměru 2.0
B 18 10 000,- 9 000,-
T 17 10 000,-
RB/T 18 8 000,-
RB/C 21 17 000,-
RC/CE 21 10 000,-
RC/D 24 17 000,-
Opakování zkoušky *
Jízda 400,-
Odborná údržba vozidla 200,-
Test 100,-
Školení řidičů (min. 4 os.) *
Řidiči služebních aut. 150,-
Řidiči – držitelé PPZŘ 700,-

platnost od 1.3. 2017

*) Termíny stanovuje autoškola.

Dokumenty autoškoly

Pravidla pro žáky autoškoly

Je-li žadatel přijat do kurzů autoškoly při ISŠ Cheb, je nutné, aby se řídil následujícími podmínkami.

Způsob výuky a výcviku v autoškole při ISŠ Cheb – povinnosti a práva žadatele o řidičský průkaz a autoškoly při ISŠ Cheb

Žadatel a autoškola mají svá práva a povinnosti zakotvené zejména v zákoně č.247/2000Sb. Jedná se zejména o ustanovení vedená v § 13 „ Podmínky přijetí k výuce a výcviku“

(1) Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která

a) podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,

b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona2a), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.

c) není nezpůsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona 2a) ,

e) má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců,

f) splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon 2a) ,

g) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

(3) Žádost o řidičské oprávnění musí obsahovat

a) jméno, příjmení, titul žadatele,

b) adresu trvalého pobytu žadatele nebo u osob, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, adresu místa přechodného pobytu na území České republiky, který trvá ke dni podání žádosti alespoň 185 dní, pokud žadatel neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně šesti měsíců,

c) datum a místo narození žadatele,

d) státní občanství žadatele,

e) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou žadatel vlastní,

f) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, k jejímuž získání požaduje žadatel provedení výuky a výcviku.

(4) Žádost o řidičské oprávnění musí být doložena dokladem o zdravotní způsobilosti žadatele, který nesmí být starší více než 3 měsíce v době podání žádosti. Zdravotní způsobilost žadatele může být doložena v žádosti o řidičské oprávnění.

Dále pak v ustanovení § 14 „Druhy výuky a výcviku“

(1) Provozovatel autoškoly je oprávněn poskytovat v rozsahu stanoveném v registraci k provozování autoškoly tyto druhy výuky a výcviku:

a) základní výuku a výcvik,

b) sdruženou výuku a výcvik,

c) rozšiřující výuku a výcvik,

d) výuku a výcvik podle individuálního studijního plánu,

e) doplňovací výuku a výcvik.

(2) Provozovatel autoškoly dbá, aby žadatel o řidičské oprávnění získal výukou a výcvikem teoretické znalosti a praktické dovednosti tak, aby byl schopen

a) řídit vozidlo v souladu s předpisy o provozu na pozemních komunikacích,

b) ovládat vozidlo tak, aby nevytvářel nebezpečné situace a přiměřeně reagovat na jejich vznik,

c) rozpoznat provozní nebezpečí a jeho závažnost a dokázat na tyto situace včas a správně reagovat,

d) rozpoznávat u vozidel technické závady, které představují ohrožení bezpečnosti,

e) reagovat na faktory ovlivňující jednání při řízení vozidla a uchovat si schopnosti potřebné pro bezpečné řízení vozidla,

f) poskytovat účinnou první pomoc zraněným při dopravní nehodě.

A dále pak v ustanoveních § 26 až 28 a 30 a 32 (bez názvů) a § 39odstavce 2 a poplatků stanovených v § 39a. Výuka a výcvik jsou zahájeny absolvováním první vyučovací hodiny.

§ 26

(1) Výcvik musí navazovat na teoretickou výuku.

(2) Část výcviku v řízení vozidla může provozovatel autoškoly nahradit výcvikem na řidičském trenažéru.

(3) Rozsah výcviku na řidičském trenažéru podle odstavce 2 a rozdělení řidičských trenažérů do jednotlivých skupin v závislosti na jejich technickém provedení a stupni vývoje je uveden v příloze č. 4.

§ 27

(1) Provozovatel autoškoly je povinen před zahájením výcviku v řízení vozidla zajistit, aby žadatel o řidičské oprávnění byl seznámen se zásadami ovládání vozidla a teorií řízení a zásadami bezpečné jízdy výcvikového vozidla.

(2) Provozovatel autoškoly je dále povinen zajistit, aby

a) vyučovací hodina trvala 45 minut,

b) výcvik v řízení vozidla netrval déle než dvě vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele,

c) při výcviku v řízení vozidla nebyla ve vozidle přítomna jiná osoba než učitelé a tlumočník výcviku, žadatelé o řidičské oprávnění, kteří se podrobují výcviku pro získání příslušné skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, držitel profesního osvědčení v době přípravy na samostatný výkon učitele výuky a výcviku nebo osoba, která provádí kontrolu výcviku.

(3) Při zahájení výuky a výcviku je provozovatel autoškoly povinen vydat žadateli o řidičské oprávnění průkaz žadatele a průběžně v něm provádět záznamy o jeho účasti na praktickém výcviku. Žadatel o získání řidičského oprávnění musí mít při praktickém výcviku průkaz žadatele vždy u sebe.

(4) O průběhu výuky a výcviku žadatele o řidičské oprávnění a jeho účasti na hodinách výuky a výcviku musí provozovatel autoškoly vést průkaznou evidenci. Tato evidence může být vedena i v elektronické podobě.

(5) Způsob vedení evidence výuky a výcviku a vedení záznamů v průkazu žadatele stanoví prováděcí předpis.

§ 28

Před ukončením výcviku v řízení vozidla musí být nejméně jedna vyučovací hodina věnována nácviku správného jednání v jednotlivých rizikových situacích (například intenzivní brzdění, objíždění překážky nebo náhlá změna směru jízdy spojená s ovládáním ostatních ovládacích prvků vozidla). Tato část výcviku musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

§ 30

(1) Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly.

(2) V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku. Podrobnosti potvrzení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 32

(1) Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.

(2) Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2, písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny provozovatele autoškoly.

(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu.

§39

(2) Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může zkoušku opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky.

(5) Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

§ 39a

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.

Tato ustanovení jsou pouze vybranou ukázkou práv a povinností obou dotčených stran (na požádání autoškola může nechat žadatele nahlédnout do plného znění jak popsaného zákona, tak i jeho prováděcího předpisu). Navíc, nad tento zákonem stanovený rámec, stanovuje naše autoškola také i jiné povinnosti žadatelů. Jednou z nich je včas a řádě zaplatit úhradu spojenou s výukou a výcvikem v autoškole. Výše úhrady je stanovena v aktuálním ceníku výuky a výcviku. Druhou povinností je zaplacení poplatku autoškole za každé přihlášení k opakované zkoušce a to sice ve stejné výši, jako je zakotvena v § 39a. Každá přihláška k opakované zkoušce proto musí mít písemnou formu a to pouze vyplněním tiskopisu vydaným a potvrzeným pouze naší autoškolou. V něm je mimo jiné i potvrzeno zaplacení poplatku. Autoškola si vyhrazuje právo v případě nezaplacení poplatku takovou žádost odmítnout. Žadatel si je nadále vědom, že naše autoškola je zřízena při školském zařízení, proto je v době uzavření provozu školy (zejména o prázdninách) uzavřena i provozovna autoškoly. Není proto možné v tomto období plánovat jak výuku a výcvik, tak i provádění opravných zkoušek. Žadatel se tímto výslovně upozorňuje na to, že je možné, že mu díky této situaci (prázdninám) uplyne lhůta uvedená v § 39 odst. 5. V tomto případě bere na vědomí, že toto riziko je ochoten podstoupit a to bez náhrady. Není-li ochoten toto riziko podstoupit, autoškola si vyhrazuje právo takového žadatele odmítnout! Autoškola si též vyhrazuje právo odmítnout žadatele v případě plné obsazenosti autoškoly. Toto právo si též vyhrazuje i v jiných, odůvodněných případech

Dále jsou přiloženy další důležité informace pro žadatele:

Předpokládá se, že průkaz žadatele pro jízdu má žadatel u sebe tak, aby naplnil zejména ustanovení § 27 odstavce 1, Z 247/2000Sb. Dojde-li ke ztrátě takového průkazu, má autoškola nárok na poplatek 500Kč za vystavení duplikátu. Dohodnou-li se učitel a zletilý žák, že takový průkaz může být ponechán po dobu výuky a výcviku ve výcvikovém vozidle, je to možné. Učitel výuky je také zodpovědný za kontrolu uhrazení poplatků autoškole.

Při opakovaných zkouškách kontaktuje žáka na náklady autoškoly jeho učitel výuky, nebo výcviku, nebo vedoucí autoškoly. Kontaktování žáka se děje v případech nutných, například pro sdělení termínu závěrečné zkoušky, konzultace a podobně.

Vedoucí autoškoly od žáka, který je přijat do kurzu, přebírá tiskopisy nutné pro zařazení do výuky a výcviku. Má právo v případě plné kapacity autoškoly také žáky odmítnout, toto právo má také v případě chybně vyplněných tiskopisů nutných pro přijetí.

Poučení k platbě poplatků:

Poplatkem za každou opakovanou zkoušku se hradí přiměřené ztráty autoškoly, které vznikají nutností přítomnosti učitele autoškoly na zkoušce a tím i nemožnosti toho, aby se takový učitel věnoval výcviku jiných žáků autoškoly. Zároveň se z poplatku hradí přiměřené náklady autoškoly na organizování opakovaných zkoušek. Tímto nejsou dotčeny povinnosti hrazení poplatků i jiným organizacím (např.: podle § 39a zákona 247/2000Sb.) Není stanoveno, že žák má po zaplacení poplatku nárok na jinou skutečnost, než na přihlášení k opakované zkoušce (nemá automaticky nárok např.: na kondiční jízdy).

Poplatky pro přihlášení ke zkoušce jsou stanoveny takto:

Pro kurzy hrazené žadatelem a kurzy prováděné v rámci učebních osnov: jízda = 400 Kč test = 100 Kč, OÚV = 200 Kč, (poplatky jsou stejné, jako pro MěÚ Cheb).

Opakuje-li žák několik předmětů najednou, jednotlivé položky se sčítají. Například neuspěl-li žák při zkoušce z jízdy a také z OÚV, hradí poplatek 200 + 400 Kč a to autoškole. Navíc je nutné zaplatit poplatek v té samé výši i MěÚ Cheb – odboru SHD. Dále je nutné vzít v potaz skutečnost, že autoškola má povinnost přihlásit žáka ke zkoušce do 15-ti dnů od přijetí přihlášky. Úřad má povinnost do 15-ti dnů od přijetí takové žádosti, tuto uspokojit. Celková časová prodleva může tedy být až 30dnů! Od první zkoušky se počítá lhůta 6-ti měsíců, do které musí být zkouška úspěšná! Je tedy skoro jisté, že poslední měsíc z této lhůty je zbytečné se na zkoušky hlásit.

Pro přihlášení k opakované závěrečné zkoušce je tedy nutné zaplatit poplatek Městskému úřadu, autoškole a eventuelně si i připlatit kondiční jízdy.

Bez předložení potvrzení o zaplacení poplatků za opakované zkoušky nebude žák na opakované zkoušky přihlášen a není tím dotčeno uplynutí lhůty 6-ti měsíců k povinnému úspěšnému vykonání zkoušky od první řádné zkoušky!!!

Autoškola je zřízena při našem školském zařízení v rámci snahy zajistit možnost získání komplexního přístupu ke vzdělání. Primárně je její náplní výuka žáků školy v oborech, kde je buď v rámci původních osnov, nebo nyní v rámci ŠVP, zahrnuta výuka vedoucí k získání řidičského oprávnění různých skupin. Jsou to zejména obory automechanik, autoklempíř, opravář zemědělských strojů, opravářské práce, agropodnikání a podobně.

Sekundární náplní je výuka a výcvik v rámci smluvních vztahů naší školy a jejích partnerů (například zajišťování rekvalifikací). V případě volných kapacit pak i výuka pro ostatní uchazeče a to i z naší školy, tak i z jejího okolí.

V současné době jsme schopni poskytnout výuku a výcvik pro tyto skupiny: AM, A1 a A, T, B, C a D a skupinu C+E.

Vyučujeme v moderně a hlavně v účelně zařízených prostorách v naší budově Na Hrázi 1, kde jsou k dispozici i výcviková vozidla.

Naše autoškola má poměrně velkou tradici a je nástupcem autoškoly zřízené při tehdejší Integrované střední škole zemědělsko-manažerské, Odborném učilišti a Učilišti Cheb. V současných prostorách se nachází od roku 2004.

Výuka je prováděna na učebně, která je využívána k výuce pro učební obory zaměřené na autoopravárenství. Je tedy vybavena potřebnými pomůckami a zařízeními akcentující dnešní směry výuky. (foto) Výcvik je prováděn, jednak na trenažérech, které v současné době patří ke špičce toho, co lze získat (foto) a jednak na výcvikových vozidlech, které úrovní své výbavy patří také spíše k nadprůměrným. Například náš autobus je vyroben v říjnu roku 2007 a splňuje tedy i emisní limit EURO 4.

Pro ještě komplexnější možnosti vzdělávání jsme v dubnu roku 2008 požádali o zřízení akreditovaného školicího střediska pro školení řidičů profesionálů. Činnost akreditovaného školicího střediska pak byla povolena v červenci téhož roku. Jsme tedy schopni poskytovat i tato školení.