خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو

Nabídka nepotřebného majetku

ODPRODEJ MAJETKU

Odprodej nepotřebného movitého majetku –vybavení gastroprovozu a strojírenské vybavení

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, Obrněné brigády 2258/6, 35002 Cheb, IČ: 00077461, DIČ: CZ00077461

Výzva k podání nabídek

Integrovaná střední škola Cheb, p.o. vyhlašuje

 

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na

 „Uzavření smlouvy o odprodeji nepotřebného movitého majetku – gastrovybavení a strojírenské vybavení

1. Vyhlašovatel:

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

IČ 00077461, DIČ CZ00077461

zastoupené Mgr, Bc. Tomášem Maškem

ředitelem školy

kontaktní adresa: Obrněné brigády 2225/6, 350 02 Cheb

bankovní spojení:216636331/0100

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Integrované střední školy Cheb (dále jen ISŠ Cheb, který je pro naši organizaci nepotřebný.

Jedná se o profesionální gastrovybavení (robot, myčka, vařiče, dřez, chladničky a mrazáky atd.  – viz příloha č. 1) a vybavení strojírenského úseku (obráběcí stroje, vrtačky, ponky, svěráky atd. viz příloha č. 2)

Majetek byl na základě průzkumu trhu oceněn celkem na částku 50400, 00 Kč (gastrovybavení) a 523500,- (strojírenské vybavení).

Prohlídka nabízeného majetku pro část 1. se bude konat dne 2. 8. 2016 od 10:00 a pro část  2. 4. 8. 2016 od 10:00hodin po předchozí

domluvě s referentem správy majetku  p. Janem Matuszným, tel.: 734 522 659, e-mail: matuszny@iss-cheb.cz,  v prostorách ISŠ Cheb. Bez předchozího nahlášení nebude prohlídka umožněna.

Kontaktní osobou ohledně zadávacích podmínek je Ing. Mgr. Petr Adamec, tel: 739322417, email: adamec@iss-cheb.cz

3. Doba a místo plnění:

Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

Místo odběru prostory ISŠ Cheb. Demontáž, naložení a odvoz si zabezpečí kupující na své náklady.

4. Podmínky soutěže:

Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloze č. 1. a 2 DATUM POŘÍZENÍ NEMUSÍ ODPOVÍDAT STÁŘÍ MAJETKU – DOPORUČUJEME OSOBNÍ PROHLÍDKU

Nabídku lze podat na veškeré nabízené vybavení jako na celek nebo na části 1. (gastrovybavení) a 2. (strojírenské vybavení). Ceny budou zpracovány včetně DPH.

  • Vybraný navrhovatel předloží před uzavřením kupní smlouvy výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
  • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 15dnů..
  • Soutěž je omezena na tuzemské osoby.
  • Do soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle celkové nabídnuté kupní ceny za odprodávaný majetek. Nejnižší nabídkovou cenou je cena odhadní. Nabídky s nižší nabídkovou cenou než cena odhadní budou z hodnocení vyloučeny.

Zadavatel uzavře smlouvu s uchazečem, případně uchazeči, kteří nabídnou nejvyšší kupní cenu za část 1. a část 2..

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve

znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po

celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě

nákladů uchazeče na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem neupotřebitelného

majetku.

7. Lhůta a místo pro dodání nabídek:

    Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 24. 8. 2016 v 9:00.

Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Soutěž – Odprodej nepotřebného movitého majetku – NEOTVÍRAT“ ,částí do které se uchazeč hlásí a  opatřené identifikačními údaji navrhovatele a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele.

Nabídka bude tvořena doplněním návrhem smlouvy vč. nabídkové ceny a přílohami 1. resp. 2 s doplněními cenami za jednotlivé položky.

Otevírání obálek se uskuteční dne 24. 8. 2016 v 9:30hodina a uchazeči, kteří podají nabídky se mohou otevírání zúčastnit a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku.

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ním předaných.

 

   Adresa pro doručení nabídek:  

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Obrněné brigády 2258/6

350 02 Cheb

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 11:00 do 13:00.

 

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu
s žádným navrhovatelem a to bez udání důvodu.

Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit nejpozději do uzavření smlouvy.

9. Přílohy

  • Příloha č. 1, Seznam gastrovybavení – zde
  • Příloha č. 2, Seznam strojírenský úsek – zde
  • Příloha č. 3, Kupní smlouva – zde

 

Mgr. Bc. Tomáš Mašek

ředitel školy